IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Dos papas vivos honrarán a 2 muertos

Canonización: 2 papas vivos honrarán a 2 muertos

Por NICOLE WINFIELD, Associated Press