IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Exatlón EEUU 4: Erasmo le dice a Michelle que irá a eliminación

01:19

Erasmo Provenza le anuncia a Michelle Terán que queda congelada hasta el domingo e irá a directamente a eliminación en Exatlón Estados Unidos cuarta temporada.