IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Esperanzas de que cometa haya sobrevivido

ESA&NASA SOHO/SDO cometa iso no saben si sobrevivió

Por KARL RITTER, Associated Press