IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Confirman el hallazgo de un feto vivo de tiburón con dos cabezas en Florida

descubren tiburon de dos cabezas