IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Sharon Fonseca, novia de Gianluca Vacchi, posa desnuda a punto de ser mamá

01:12

A pocos días para convertirse en mamá, Sharon Fonseca posó completamente desnuda y mostró su enorme pancita de embarazo.